مصحف شریف منسوب به امام علی (ع)

مصحف شریف منسوب به امام علی (ع)

مصحف شریف منسوب به امیرالمومنین امام علی (ع): چاپ نسخه‌برگردان همراه با تحقیق نسخۀ شمارۀ 1 کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد

۲۲ تیر ۱۳۹۹

نگهداری ۸۰۰ نسخه خطی قرآن در موزه قطر

نگهداری ۸۰۰ نسخه خطی قرآن در موزه قطر

۸۰۰ نسخه خطی قرآنی در موزه هنرهای اسلامی شهر «دوحه»، پایتخت قطر نگهداری می‌شود که قدمت برخی از آنها به قرن هفتم میلادی برمی‌گردد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۹

فرهنگستان علوم برلین-برندنبورگ
جمهوری فدرال آلمان، پتسدام، کد پستی ۱۴۴۶۷
تلفن: ۰۰۴۹۰۳۳۱۲۷۹۶۱۰۰