نگاهی به کتاب نقل قرائات قرآن

نگاهی به کتاب نقل قرائات قرآن

نقل قرائات قرآن: مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائت‌های شاذ، اثر شادی حکمت‌ناصر به ترجمۀ الهه شاه‌پسند عضو هیات علمی دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد و ولی عبدی ...

۲۲ تیر ۱۳۹۹
موزه ملی ایران، گنجینه کهن ایرانیان

موزه ملی ایران، گنجینه کهن ایرانیان

موزه ملی ایران در سال ۱۳۱۶ خورشیدی در اولین بنای موزه‌ای کشور گشایش یافت. این بنا را آندره گدار، معمار فرانسوی، با الهام از طاق کسرا طراحی کرد و ...

۲۲ تیر ۱۳۹۹
موزه ملک را بهتر بشناسیم

موزه ملک را بهتر بشناسیم

کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال ۱۳۷۵ در خانه ملک برپا بود. اما حاج حسین از آغاز کار، گسترش آن را از نظر دور نداشت و بنای ساختمانی بزرگ‌تر را پیش ...

۲۲ تیر ۱۳۹۹

فرهنگستان علوم برلین-برندنبورگ
جمهوری فدرال آلمان، پتسدام، کد پستی ۱۴۴۶۷
تلفن: ۰۰۴۹۰۳۳۱۲۷۹۶۱۰۰