نگاهی به کتاب نقل قرائات قرآن

۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۸
تعداد بازدید : ۶۵۵
First slide

نقل قرائات قرآن: مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائت‌های شاذ، اثر شادی حکمت‌ناصر به ترجمۀ الهه شاه‌پسند عضو هیات علمی دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد و ولی عبدی عضو گروه ادیان دانشگاه فردوسی مشهد از سوی انتشارات کرگدن منتشر شد.

از دیرباز، مطالعه و تدوین در علم قرائات بیشتر در بین اهل‌سنت رواج داشته است. نگارش آثار بزرگ و کوچک قرائات، احتجاج‌نویسی و پرداختن به قرائات شاذّ زمینه‌های سنتی مطالعات آنان بوده است. در دورۀ معاصر، پژوهش‌های اهل‌سنت علاوه بر تصحیح و بازنشر آثار کهن قرائی، به مطالعات زبان‌شناختی دربارۀ قرائات نیز متمایل شده است. اما شیعیان به دلیل اعتقاد به یگانگی قرائت منزَل، از همان دوران نخست، این رشته را چندان جدی نگرفته‌اند. آثاری که در دورۀ معاصر به زبان‌های فارسی و عربی در باب تاریخ قرائات به نگارش درآمده‌اند، غالباً رویکردی سنتی دارند. به همین دلیل، تالیف و ترجمۀ آثاری که به صورتی روشمند به این موضوع پرداخته باشند، می‌تواند دریچه‌ای تازه به مطالعات قرائی بگشاید و ذائقۀ مخاطب را تغییر دهد. اثر حاضر یکی از همین آثار است. آنچه این کتاب را شایستۀ ترجمه کرده است، نگاه درزمانی و روشمند نویسنده به برخی مسائل علم قرائات است. تحلیل روند تحولات این حوزۀ علمی با استفاده از روش‌های مطرح در مطالعات جدید حدیثی می‌تواند مبحث قرائات را به قرین دیرینه‌اش علوم حدیث پیوند زند و امکان استفاده از دستاوردهای حدیثی در حوزۀ قرائات را بیش از پیش آشکار کند. این امر پژوهش‌های مرتبط با قرائات را از وضعیت راکد کنونی خارج می‌کند. نقل قرائات قرآن: مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائت‌های شاذ، اثر شادی حکمت‌ناصر به ترجمۀ الهه شاه‌پسند عضو هیات علمی دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد و ولی عبدی عضو گروه ادیان دانشگاه فردوسی مشهد از سوی انتشارات کرگدن منتشر شد.

دیدگاه شما
CAPTCHA
دیدگاه ها

فرهنگستان علوم برلین-برندنبورگ
جمهوری فدرال آلمان، پتسدام، کد پستی ۱۴۴۶۷
تلفن: ۰۰۴۹۰۳۳۱۲۷۹۶۱۰۰