نام جایگزین:
NMI 4279
محل نگهداری/مالک:
موزه ملی ایران
شماره/کد ثبتی در مجموعه:
4279
نوع:
قرآن


نام جایگزین:
NMI 4253
محل نگهداری/مالک:
موزه ملی ایران
شماره/کد ثبتی در مجموعه:
4253
نوع:
قرآن


نام جایگزین:
MIA MS.710.2010
محل نگهداری/مالک:
موزۀ هنر اسلامی
سال ثبت/خرید:
۲۰۱۰ میلادی
شماره/کد ثبتی در مجموعه:
MS.710.2010
نوع:
قرآن - ترجمه
کاتب:
محمّد بن إبراهيم الحدّادي الطبري الآملي


نام جایگزین:
NMI 4251
محل نگهداری/مالک:
موزه ملی ایران
شماره/کد ثبتی در مجموعه:
4251
نوع:
قرآن

فرهنگستان علوم برلین-برندنبورگ
جمهوری فدرال آلمان، پتسدام، کد پستی ۱۴۴۶۷
تلفن: ۰۰۴۹۰۳۳۱۲۷۹۶۱۰۰